Projektování a výstavba lesních školek

V posledních několika letech se začínají používat nové progresívní metody pěstování lesních sazenic v kontejnerech. Mezi hlavní přednosti těchto metod patří vyšší výpěstnost z osiva lesních dřevin, zkrácená doba pěstování od výsevu po výsadbu v lesní školce, ale hlavně téměř bezztrátová ujímavost vysazených obalovaných-kontejnerovaných lesních sazenic, možnost prodloužení doby zalesňování v pozdním jarním či pozdním letním období, sazenice netrpí šokem z přesazení a hned prvním rokem po vysazení vykazují zvýšený přírůst, zkracuje se doba po kterou se kultury ošetřují až do doby po stadium zajištěnosti kultur zhruba o jednu třetinu a tím se šetří finanční náklady jinak vynaložené na ochranu kultur proti buřeni, zvěři atd.

Naopak negativně se projevuje cena kontejnerovaných sazenic, která je proti klasickým protokořenným sazenicím mírně vyšší. Vyšší cena kontejnerovaných sazenic je způsobena vysokými investičními náklady na vybudování celé nové progresívní technologie.

Přesto jestliže porovnáme náklady na zajištění jednoho hektaru lesní kultury ze sazenic prostokořenných a ze sazenic kontejnerovaných potom zjistíme, že v případě použití kontejnerovaných sazenic dosáhneme ve stadiu zajištěnosti kultury úsporu cca 30 % oproti celkovým nákladům vynaloženým na zajištění kultury ze sazenic prostokořenných.

Z dlouhodobého ekonomického hlediska je tedy pěstování a výsadba kontejnerovaných sazenic nejvhodnější variantou umělé obnovy lesa.

Kompletně vybavená lesní školka pro pěstování kontejnerovaných lesních sazenic obsahuje následující technologie a zařízení:

1. Místnost pro přípravu osiv

 V případě, že si lesní školka obstarává veškeré osivo samostatně a samostatně si ho i upravuje pro uskladnění či pro výsev je zapotřebí mít veškerou luštící technologii. Většinou se však lesní školky omezují na sběr osiva listnatých dřevin případně keřů. Zde je příprava osiva poměrně jednoduchá a technologicky nenáročná. Pouze v případě ošetření žaludů pro výsev do sadbovačů je nezbytně nutné mimo plavení žaludů provést i termoterapii žaludů a moření.

2. Dlouhodobé a krátkodobé uskladnění osiva, stratifikace a skarifikace – chladicí a mrazicí sklady

Pro zajištění vyrovnané každoroční produkce lesních sazenic ve všech pěstovaných druzích je nutno vytvořit si dostatečnou zásobu osiva lesních dřevin a to i v případě, že předpokládáme že ne všechny druhy dřevin budou každoročně plodit. V případě kontejnerové lesní školky je vhodnější vytvořit si vlastní mrazicí boxy pro zamražování osiva buku na několik let dopředu a chladicí a stratifikační komory pro krátkodobé skladování osiva některých druhů dřevin a pro stratifikaci a skarifikaci. Především stratifikace a skarifikace osiva vyžaduje každodenní starostlivost. Pouze důslednou péčí a dodržením technologického postupu předkličování osiva budeme schopni zajistit vypěstování kvalitních lesních sazenic s co největší výpěstností z jednoho kilogramu osiva.

3. Plnění sadbovačů substrátem – plnicí linky

Před výsevem je nutno sadbovače naplnit odpovídajícím substrátem pro pěstování té které lesní dřeviny. Plnění sadbovačů substrátem je možno provádět ručně ovšem ne s nejlepším výsledkem. Lepší možností je plnit substrát poloautomaticky nebo automaticky na speciálních plničkách.

4. Osévání semene – osévací linky

Do sadbovačů oséváme osivo lesních dřevin náležitě připraveno buď ručně nebo v případě menších semen poloautomaticky nebo automaticky. Pro výsevy poloautomatické slouží různé přípravky pro usnadnění ručního setí, pomocí kterých jsme schopni docílit velké efektivnosti výsevu. Existují i automatické osévací linky, které se však ekonomicky vyplácí až při velké produkci sazenic s malým semenem.

5. Ukládání osetých sadbovačů na železné palety
Po vysetí semene do sadbovačů a provedení zásypky se sadbovače ukládají na železné palety na kterých se převážejí pomocí vysokozdvižného vozíku do fóliových krytů.

6. Fóliovníky

Ve fóliovnících se železné palety pravidelně rozmístí tak, aby se plocha fóliovníku co nejlépe využila. Tak abychom zde umístili co nejvíce palet a vyprodukovali tak maximální možný počet sazenic na jednotku

Ve fóliovnících se železné palety pravidelně rozmístí tak, aby se plocha fóliovníku co nejlépe využila. Tak abychom zde umístili co nejvíce palet a vyprodukovali tak maximální možný počet sazenic na jednotku plochy. Ve fóliovníku se sazenice pěstují dle druhu dřeviny různě dlouho a při vytvoření téměř ideálních mikroklimatických podmínek dosahují v prvních fázích růstu značného přírustu.

7. Mostové závlahy vnitřní

Při pěstování kontejnerovaných lesních sazenic ve fóliovníku je nutno při zavlažování používat mostové závlahy, které zaručují jako jediné dostatečnou a pravidelnou dávku závlahové vody ke každé buňce v sadbovači. Stejně tak jsou nutné pro ochlazování mikroklimatu ve fóliovníku zamlžováním a pro provádění postřiků lesních sazenic fungicidy.

8. Venkovní zpevněné plochy

Po předpěstování lesních kontejnerovaných sazenic ve fóliovníku se železné palety vyvezou vysokozdvižným vozíkem z fóliovníku na venkovní zpevněné plochy opatřené mostovými závlahami venkovními. Zde se opět železné palety uloží pod mostové závlahy a dopěstují se do výsadbyschopného stavu.

9. Mostové závlahy venkovní

Stejně jako při pěstování lesních sazenic v sadbovačích ve fóliovníku je nutno používat mostové závlahy tak i u pěstování na venkovních plochách je nutno aplikovat závlahu, postřik případně zamlžování mostovými závlahami.

K výčtu všech zařízení a potřeb patří například ještě dostatečný zdroj závlahové vody v požadované kvalitě. Dostatečně dimenzovaná čerpací stanice. Kvalitní výsevné substráty. Propracované receptury přihnojování. Detailně popsané postupy stratifikace, skarifikace a uchovávání osiva před výsevem dle jednotlivých druhů dřevin atd.

Provádíme vypracování projektu výstavby kontejnerové lesní školky včetně technologického projektu pěstování lesních sazenic a přípravy osiva.

Budujeme kompletní kontejnerové lesní školky na zakázku dle odsouhlaseného projektu včetně dodávky všech technologických celků.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/